In welchen Monaten herrscht in Baden-Württemberg allgemeine Jagdruhe?

A

Januar

B

März

C

Februar

D

April

E

Mai

Baden-Württemberg - Sachgebiet 4: Jagd-, Tierschutz- sowie Naturschutz- und Landschaftspflegerecht, Jagdethik, Frage 139