Wann brunftet Muffelwild?

A

November/Dezember

B

Juli/August

C

September/Oktober